MISJA I CEL

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu działa na rzecz dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin z terenu miasta Bytomia.

Swoją statutową działalność realizujemy poprzez:

 

 • prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej im. Janusza Korczaka w Bytomiu
 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu
 • pracę szkolnych kół TPD
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
 • prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień, terapii zachowań agresywnych 
 • szereg zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków
 • prowadzenie działań wspomagających dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawnych
 • organizację półkolonii letnich oraz małych form wypoczynku dzieci i młodzieży
 • współpracę i koordynację działań innych organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci
 • podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej
 • realizacja oraz wdrażanie w życie licznych programów profilaktyki uzależnień
 • prowadzenie oraz wdrożenie w życie projektów dot. zmniejszania agresji wśród dzieci i młodzieży
 • organizacja licznych imprez, festynów o wymiarze lokalnym dla dzieci i młodzieży